شرح وظایف سازمان آرامستان ها


اهداف سازمان آرامستان‌ها

 1.  برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوطه  به گورستانهای شهر

 2. ایجاد و توسعه و یا نظارت بر احداث توسعه گورستانهای مورد نیاز با هماهنگی سازمانهای ذیربط

 3. بهره برداری و یا نظارت بر احداث و توسعه گورستانهای احداث شده و انتظام امر گورستانهای واقع در شهر

 4.  انجام ترتیبات لازم جهت حمل ،تفسیل ، تکلین ،‌تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین .

موضوع سازمان آرامستان‌ها

 1.    تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی
 2. ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمانها و اشخاص ذیربط

 3. تملک اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تأمین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه

 4. اعلام نظر در خصوص استعلام های مراجع در ارتباط با اهداف سازمان

 5. احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورسانهای عمومی مسلمین از طریق امانی با پیمانکاری بر اساس بر اساس مفاد اساسنامه

 6. نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات سایر گورستانها

 7. تدویین آئین نامه های مربوط به انتظام امور گورستانها

 8. ایجاد موسسات و شرکتهای وابسته جهت تحقق اهداف سازمان که طبق اصول بازرگانی اداره می شود با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب وزارت کشور اساسنامه اینگونه موسسات و شرکتها می بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب