مدیریت مهندسی شبکه حمل نقل


  • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای  ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم  احتیاجات فعلی و آتی

  • نظارت بر حسن انتظام امور واحدهای مرتبط با حمل ونقل شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمهای حمل و نقل موجود

  • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی

  • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط و انتقال نظرات شهرداری جهت بهره برداری صحیح از معابر و سیستم های حمل و نقل و تعیین خطوط ارتباطی منطقی و پیش بینی ضوابط و تعرفه های قابل اجرا

  • نظارت بر برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که مالاً به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت ، آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد .

  • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقیو حقوقی در زمینه امور حمل و نقل و ترافیک

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب