سازمان عمران و بازآفرینی شهری


 1. شناسائی محله های قدیمی و بافتهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی محله های مذکور با رعایت و مقررات مربوط به کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط

  تبصره :   منظور از محلات قدیمی ( فارغ از تقسیمات محله بندی و منطقه بندی ملاک عمل سازماندهی شهر سنندج ) محلات و سطوحی از شهر هستند که برابر نقشه با رنگ مشکی مشخص شده و مجموعه های تاریخی با رنگ قرمز و آبی مطلبق توضیحات مندرج در هامش نقشه و به امضاء شهردار سنندج و معاونت عمرانی استانداری کردستان رسیده و ممهور به مهر شهرداری سنندج و وزارت کشور می باشد .نقشه در دو نسخه حکم واحد دارد .یک نسخه از نقشه بضمیمه اساسنامه ارسالی یک نسخه در سوابق نگهداری خواهد شد.

 2. احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیمی که برابر مفاد بند یک برای آنها کاربری و طرح تصویب شده است و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق به صورت پیمانکاری با رعایت مقررات مربوط .

 3. استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح محلات مذکور به صورت متروکه و بلاایتفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی ، اقتصاده و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها به صورت دقیق بر روی نقشه هائی با مقیاس 2000/1 توسط سازمان بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تائید شهرداری به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد.

 4. سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و مؤسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید با رعایت مقررات

 5. شناسائی بافتهای باارزش تاریی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی به مراجع ذیصلاح قانونی .

 6. شناسائی تک واحدهای باارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط.

 7. ارائه طرح اجرائی بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع برای موارد زیر:

  الف : شناسائی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط ( پیاده ف سواره ، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگهای محلی ) با رعایت مقررات مربوطه

  ب : شناسائی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ،‌خدماتی ، تجاری ، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک ( قابل حفظ ، قابل مرمت ،‌تخریبی ) به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه .

  ج: شناسائی و شناخت عناصر شهری و تخریبی و جانمائی آن برروی نقشه و پیشنهاد کاربری ( با توجه به مطالعات محیطی ) در محدوده مورد عمل سازمان ،‌به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه .

  د: بررسی و پیشنهاد شهرسازی و معماری جهت احداث بنا ( حجم ، فرم ، ارتفاع، نحوه استقرار ،‌شیوه ساخت و نماسازی )‌و معابر فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط

  ه : بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضا سازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیربط و با رعایت مقررات  مربوطه .

  و : اجرای طرحهای مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق مشارکت مردمی و پخش خصوصی با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات  مربوطه .

 8. انجام امور عمرانی و تولیدی و بازرگانی ( خرید مواد اولیه و فروش تولیدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب