معاونت توسعه مدیریت و منابع 


مدیریت برنامه و بودجه

- معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری ، مالی ، اجرایی ، خدماتی ،‌عمرانی ، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

 • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط

 • اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدهای تابعه

 • اقدامات لازم جهت جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرآیندهای موجود در آن

 • تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه ، متمم بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری اعم از تقدیم به مراجع تصویب کننده

 • پیگیری امور مربوط به سیستم های اطلاعاتی ، نرم افزاری و فن آوری های جدید مرکز و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوطه و ارایه خدمات لازم در این خصوص به کلیه حوزه های شهرداری

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

- مدیریت آموزش، تشکیلات و بهبود روشها

 • بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

 • انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری

 • برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمانهای تخصصی بین المللی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش می کنند

 • تهیه دستور العملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنائی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل

 • انجام مطالقات و تحقیقات لازم در راستای وظایف و ماموریتهای شهرداری با هدف تأمین رفاه و آسایش بیشتر و بهتر برای شهروندان متناسب با شرایط جغرافیایی و اجتماعی

 • انجام طرحهای میدانی و پژوهشی در مسائل شهری

 • برنامه ریزی به منظور تعیین نحوه برقراری ارتباط و تعامل بین شهرداری با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور

 • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها و دستور العملهای لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و و حدت عمل

 • ارایه خدمات مشورتی در زمینه بهبود سیستمها و روشهای گردش کار به واحدهای تابعه شهرداری و سازمانهای وابسته

 • نظارت و بررسی نحوه گردش کار هر یک از واحد های شهرداری به منظور جلوگیری ازدوباره کاری و تجدید نظر در سیستم و روش های انجام کار درجهت بهبود و بالندگی سازمان

 • تهیه و تنظیم نظام اداری مبنی بر تکریم ارباب رجوع بر اساس سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 اداری و مالی

 • تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی و صدر دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان

 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه با حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قاونین جاری

 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدم کشوری ، آیین نامه ها ، مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن

 • نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقول به شهرداری و همکاری با بخش بازرسی شهرداری در خصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن

 • رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

 • کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری

 • نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای مفاد قرارداد در زمینه ماشین آلات ساختمان ، مخابرات و تدارکات

 • ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرح های مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.

 • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری ، اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

 • برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

 • نظارت بر تهیه گزارش های مالی و تراز نامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تائید آنها

 • نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی و امور مجامع

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور ما فوق

مدیریت درآمد

 • برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد ها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز با تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحد های تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

 • برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

 • صدور دستور العمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روش های تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

 • بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمد های عمومی و درآمد های نوسازی مناطق که از طریف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد

 • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعیف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمد های در شهرداری

 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمد ها در شهرداری

 • نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمد های وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها

 • نظارت بر عملکرد کمیسیون های شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمد های مرتبط با مناطق

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب