معاونت خدمات شهری


مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

 • سیاستگذاری ، برنامه ریزی ،‌هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز

 • شرکت عضویت در ارکان سازمانها ی خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قانونی شهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری

 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط ار نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها

 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها  ( مرتبط با خدمات شهری ) و صدور دستورات لازم در هریک از زمینه های مذکور

 • نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55،‌کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری

 • نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها

 • سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت شهر اعم از جمع آوری و حمل زباله ، دفن و تبدیل آن به کود

 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

 • ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود

 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی ، طراحی شهری ، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

 • برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط

 • نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

 • اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب

 • اقدام در تهیه و تدوین آیین نامه هاو مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استاندارهای مختلف در امور شهر سازی

 • اقدام در تهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرحهای شهرسازی

 • تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذی صلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

 • صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرائی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

 • نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها ، المانها و احجام شهری

 • نظارت بر کلیه مراحل نقشه برداری و نقشه کشی

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب