En

جمعه 25 خرداد 1403

معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری

 • آجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه؛
 • نظارت بر تهیه و تدویین آیین‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف و یا تجدید نظر در آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهرسازی؛
 • نظارت و کنترل برروند تهیه و اجرای طرح‌های راهبردی توسعه شهری ( جامع و تفصیلی )؛
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه؛
 • استفاده از روش‌های نوین جهت استقرار سیستم کارآمد شهرسازی و معماری با استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک‌گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات؛
 • هماهنگی و نظارت و کنترل بر پرونده‌های ارجاعی شهرداری مناطق به کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد؛
 • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و نظارت لازم برای مجوز تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب؛
 • تهیه و تنظیم و اخذ مصوبات لازم و صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای صحیح طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور ایجاد وحدت رویه درکلیه مناطق؛
 • نظارت مستمر بر حسن اجرای نقشه‌های جامع و تفصیلی و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات در آن بطور اصولی و منطقی؛
 • هماهنگی با مدیریت درآمد و مدیران شهرداری مناطق برای تحقق اهداف درآمدی با رویکرد درآمدهای پایدار؛
 • سیاست‌گذاری و تلاش برای بهبود روش‌ها و تسریع در انجام امور؛
 • پاسخ منطبق با موازین قانونی به کلیه استعلام‌های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با شهرسازی و معماری در اسرع وقت؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرح‌های شهرسازی؛
 • کنترل نقشه های مصوب و تطابق آن‌ها با یکدیگر و نقشه های معماری و سازه؛
 • نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در ساخت و سازها؛
 • نظارت برکار مهندسین مشاورو پیمانکاران طرف قرارداد؛
 • نظارت بر بررسی مغایرت های تفصیلی با طرح های اجرایی و تفکیکی جهت انعکاس در کمیسیون ماده 5؛
 • نظارت بر حفاظت از حفظ و نگهداشت کاربری‌های ضروری برای توسعه شهری؛
 • نظارت بر تدوین طرح جامع حریم شهرو حفظ و نگهداری حریم؛
 • نظارت بر تهیه و تدوین طرح‌های سیما، منظر و بهسازی محیط شهری و نیز طرح های موضعی و موضوعی و پروژه های شهری؛
 • کنترل و نظارت برحسن اجرای سیستم یکپارچه شهرسازی و ارزیابی و به روزرسانی آن برحسب نیاز شهرداری سنندج؛
 • برنامه‌ریزی برای تشکیل و شرکت در جلسات و کارگروه‌های مختلف متناسب با حوزه و اختیارات؛
 • انجام سایر امورمحوله ازسوی مقام مافوق؛