معاونت شهرسازی و معماری


 • بررسی و تعیین خط مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرح‌های شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

 • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت‌وسازهای شهری

 • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری

 • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح‌های اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمان‌های وابسته و تابعه شهرداری

 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه

 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری

 • تهیه طرح‌های راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر سنندج و هسته‌های جمعیتی اطراف شهر

 • برنامه‌ریزی و نظارت به منمظور تفکیک اراضی  با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی

 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور زیباسازی شهر سنندج با اولویت معماری و سنتی

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

دبیرخانه کمیسیون ماده صد

 • انجام تشرفیات قانونی به منظور ثبت و طبقه‌بندی پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

 • برنامه‌ریزی به منظور تشکیل جلسات و کمیسیون‌های ماده صد با توجه به تعداد پرونده‌های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات

 • شرکت در جلسات کمیسیون‌ها  جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده‌های ارجاعی در صورت لزوم

 • بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاء کمیسیون یا متقاضی

 • حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

 • ابلاغ نتیجه آراء صادر کمیسیون‌های ماده صد به مناطق و افراد ذیربط

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

مدیریت طرح‌های توسعه شهری

 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح‌های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح‌های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

 • برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری  و سایر سازمان‌های ذیربط

 • نظارت و مدیریت بر اجرای ماده 99 قانون شهرداری ها و بندها و تبصره‌های ذیل آن

 • تدوین و پیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر بر اساس ماده 99 قانون شهرداری‌ها و سندهای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر

 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها

 • تهیه طرح‌های مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذیصلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

 • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمان‌های تابعه شهرداری

 • صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

 • بررسی طرح‌های تفصیلی شهری و تهیه تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرح‌های تفصیلی

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق  

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب