En

شنبه 18 آذر 1402

معاونت فنی و امور زیربنایی

معاونت فنی و امور زیربنایی

 

 • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

 • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی

 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

 • مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور

 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

 • برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق

 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

 • برنامه ریزی به منور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

 • نظارت  و کنترل  بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها

 • نظارت و تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیر سازی و برآورد هزینه های مربوط

 • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژهای ساختمانی

 • نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و نعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری

 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب

 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها

 • مطالعه و بررسی پیشنهادات منطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی

 • اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط

 • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و برابر ضوابط و مقررات