× راهنمای میز خدمت خانه
    شهروندان
    کارکنان
    فرایند های شهرداری

میز خدمت (طبق استاندارد سازمان فناوري اطلاعات ایران)

دانلود فایل کتابچه فرآیندها و شناسنامه فرایند شهرداري سنندج
شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه راهنمای استفاده(صفحه یا فایل مستند) اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA تماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب