سازمان مدیریت پسماند


اهداف سازمان پسماند

مدیریت سیستمهای جمع آوری ، حمل ، تخلیه ، دفع ،‌دفن ،‌تبدیل و بازیافت بهداشتی زباله ها و نخاله ها و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی شبکه های دفع آبهای سطحی شهر و ضایعات و دورریزیهای تولیدی شهر اعم از خانگی ، اداری ، صنفی و تجاری ،‌صنعتی ، کشاورزی ، بیمارستانی و غیره  از طریق تهیه طرح جامع بهداشت شهری و برنامه ریزی اجرائی و عملیاتی و سازماندهی و هماهنگی و نظارت و کنترل امور فوق در سطح شهر ، هماهنگ با سایر  مراجع مسئول در امر بهداشت .

موضوع  سازمان پسماند

  1. تهیه فهرست آحاد و جزئیت مربوط به هر یک از اقدامات مذکور در هدف بوسیله کارسنجی و زمان سنجی بنحوی که در نهایت فهرست بهای آحاد مربوط بهر کار قابل تنظیم باشد.

  2. انعقاد قرارداد با شهرداری و مؤسسات وابسته و مناطق آن برای تقبل مسئولیتهای مرتبط با اهداف سازمان و یا تقبل نظارت بر کار امانی یا پیمانی مناطق شهرداری در امور مربوط

  3.  تهیه و تنظیم مقررات و آئین  نامه ها و ضوابط حمل و نقل  زباله و دفن و بازیافت مواد قابل مصرف با رعایت کامل اصول بهداشتی

  4. ارائه نقشه های تیپ به مناطق و نظارت عالیه برای اجرای صحیح و تسلیم به مسئولین اجرایی برای اجراء

  5.  شناسائی و تملک اراضی و املاک مجاز جهت تامین نیازهای سازمان

  6.  احداث کارخانجات کمپوست با مرکز زباله سوزی از طریق امانی ، پیمانکاری و راهنماییبخش خصوصی

  7.  آموزش و ایجاد مراکز آموزشی و تشکیل دوره های اختصاصی برای کارکنان شهرداری ها ، سازمان موسسات دولتی و خصوصی به طریق مختلف اعم از مکاتبه ائی ، حضوری ، تهیه برنامه های تلویزیونی و سینمائی ، تشکیل سمینار و غیره ....

  8.  اقدام جهت ایجاد دوره تحصیلات عالی در دانشگاهها برای تربیت تکنسین و کاردان و مهندس در ارتباط با زباله

  9.  چنانچه اجرای هر یک از بندهای فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهای مربوطه می باشد .

  10.  کلیه اهداف و وظایف سازمان بایستی در چارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و قانون شهرداری و سایر مقررات قانونی موضوعه صورت گیرد.

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تنظیمات قالب