En

دوشنبه 03 اردیبهشت 1403

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

 

  • رسیدگی و بازدید از فعالیتهای حوزه های مختلف شهرداری ، مناطق و سازمانهای وابسته کنترل عملکردها و نارسائیها.

  • رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی.

  • رسیدگی و تحقیق در باره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری ، اداری ، مالی  و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.

  •  نظارت بر رعایت قوانین و و مقررات و دستورالعملهای صادره.

  • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار ، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد .

  • برنامه ریزی و نظارت در باره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری ، اداری و مالی از طرف کارکنان شهرداری و با اشخاص دیگر صورت می گیرد.

  • تدوین و اجرای فرآیندهایی در جهت ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه شهرداری و سازمانهای وابسته.

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.