En

شنبه 30 تیر 1403

دفتر شهردار

دفتر شهردار

مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

 • تنظیم و هماهنگی برنامه‌ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آن‌ها طبق دستور
 • تنظیم، نگهداری و ارائه پرونده‌ها، گزارشات، نشریات و نامه‌هایی که شهردار باید ملاحضه و یا امضا نماید و اعاده آن‌ها به مراجع زیربط.
 • پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار.
 • بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی، مشاوره و تصمیم‌سازی برای شهردار در خصوص موضوعات ارجاعی و مکاتباتی که با امضای شهردار صادر می‌شود.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه‌ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده‌ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
 • ارائه پیشنهاد در خصوص طرح‌ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر
 • ثبت لوایح و کلیه نامه‌های وارده و تنظیم و ارائه آن‌ها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون‌های فرعی زیرمجموعه آن.
 • تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضا شورای شهر
 • درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
 • حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
 • انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای مذکور
 • پیگیری امور اداری و مالی، خدمات پشتیبانی، بودجه و هزینه ‌های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر
 • بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی، مشاوره و تصمیم‌سازی در خصوص لوایح و موضوعات مطروحه در شورای شهر.